Ագրո թեթև քեշ

Արագ ֆինանսավորում Ձեր գյուղատնտեսական կարիքների համար

Ստացեք արագ ֆինանսավորում վարկի արագ հաստատման գործընթացի շնորհիվ և ապահովեք անհրաժեշտ միջոցներ Ձեր գյուղատնտեսական գործունեության զարգացման համար:

Արագ ֆինանսավորեք Ձեր գյուղատնտեսության զարգացման համար

Արագ և առանց բարդ փաստաթղթավորման մեր «Ագրո թեթև քեշ» վարկը նախատեսված է գյուղատնտեսների հրատապ կարիքները բավարարելու համար։

 • Արագ հաստատում
  Օգտվեք ակնթարթային հաստատման պարզությունից ընդամենը մեկ զանգով:

 • Թափանցիկ պայմաններ
  Չկան թաքնված վճարներ, գրավներ կամ տրամադրման վճարներ: Իսկ մարման ժամկետը 6-ից 24 ամիս է։

 • Հուսալի ֆինանսավորում
  Ստացեք արագ հասանելիություն մինչև 500,000 ՀՀ դրամի ֆինանսավորմանը ընդամենը մեկ զանգով ՝ շրջանցելով ավելորդ թղթաբանությունը:

 • Հասանելիություն
  Ունենալով ՖԻՆՔԱ-ի 30 մասնաճյուղ ամբողջ Հայաստանում, մենք հասանելի ենք այնտեղ, որտեղ մենք Ձեզ ամենից շատն եք անհրաժեշտ:

Վարկային հաշվիչ

* Սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոքր ինչ փոփոխվել:

Դիմել առցանց

Մեզ մոտ վարկ ստանալը պարզ և հարմար գործընթաց է:

 • 1

  Դիմել առցանց
  Լրացրեք մեր պարզ առցանց դիմումը:

 • 2

  Ստանալ զանգ
  Մեր օպերատորը կզանգահարի Ձեզ 15 րոպեների ընթացքում՝ մանրամասները կրկնակի ճշգրտելու նպատակով:

 • 3
  Ստանալ վարկի հաստատում
  Ձեր դիմումի պատասխանը պարզ կլինի մինչև 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Դիմի՛ր հիմա

Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար:


Վարկի Մասին

Հիմնական պայմաններ
Վարկի նպատակՇրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, գյուղատնտեսական այլ նպատակներ
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Վարկի գումար50,000-500,000
Վարկի ժամկետ1 6-24 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք337,33%-39,41%
Տրամադրման [միանվագ] վճար1,6%
Սպասարկման [ամենամսյա] վճար20%
Տրամադրման եղանաԱնկանխիկ
Վարկառուին Ներկայացվող Պահանջներ

ՀՀ-ում գյուղական բնակավայրում գրանցված՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձ:
• Տարիքը՝ 21-70: Ընդ որում, դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը:
• Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
• Վարկառուն պետք է գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
• Դրական վարկային պատմություն

Վարկի Ապահովման Նվազագույն Պահանջներ

Վարկարժանության գնահատական

Վարկի Մարում

Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից (առկայության դեպքում) և սպասարկման վճարից (առկայության դեպքում) կազմված
ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:
Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն մարել վարկը:
Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը
(տոկոսագումարներ, այլ վճարներ): Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով
սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝
սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը։ Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝
ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ.
1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:

Պահանջվող փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն)

Պարտադիր

• Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ
• Վարկառուի Հանրային ծառայության համարանիշ կամ վերջինս չստանալու վերաբերյալ
տեղեկանք
• Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Լրացուցիչ

• Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի (ներառյալ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման
վրա)։
Փաստաթղթերը ներկայացվում են թղթային տարբերակով վարկ ստանալու դիմում ներկայացնելու
պահին, իսկ հավելյալ պահանջված փաստաթղթերը՝երեք օրվա ընթացքում:

Վարկի տրամադրման որոշման վրա ազդող գործոններ

Դրական գործոններ

• Դրական վարկային պատմություն
• Վարկունակության բավարար մակարդակ

Բացասական գործոններ

• Բացասական վարկային պատմություն
• Վարկունակության անբավարար մակարդակ
• Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության
տրամադրում
• Այլ բացասական գործոններ

Ժամկետներ

• Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում՝ առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:
• Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում՝
առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:
• Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային)
տեղեկացում՝ առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:
• Վարկի փաստացի տրամադրում՝ հայտը ներկայացնելու պահից առավելագույնը 2 աշխատանքային
օր:
• Վարկը տրամադրելու վերաբերյալ որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ՝ 15
աշխատանքային օր։

Այլ

Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում: Նախքան պայմանագրի կնքումը
Հաճախորդին տրամադրվում է անհատական թերթիկ, որտեղ ներկայացված են տրամադրվելիք
վարկի անհատական պայմանները:
Հաճախորդը սույն վարկատեսակով կարող է ստանալ զուգահեռ առավելագույնը 3 վարկ, որոնց
փաստացի մնացորդների հանրագումարը չի կարող գերազանցել 500,000 դրամը։

Նշումներ

. Վարկի մարման ժամանակացույցից ելնելով վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 45 օր։
2. Հաշվարկվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ:
3. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն
առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի
հաշվարկման կարգը ներկայացված է ստորև:
4. Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին։

Զգուշացումներ և տուգանքներ

• Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի
անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
• Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց
օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0․13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի 0․13%-ի չափով:
• Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի
կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող
գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որոնք
ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և
մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
• Պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ
ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում նոր վարկի համար
դիմելիս:
• Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
• Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
• Այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք։ Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ
ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները։

Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ
ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները։


որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n-րդ վճարման
օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Հաշվարկի օրինակ

Վարկի գումար

100,000 ՀՀ դրա

Վարկի ժամկետ

6 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Սպասարկման վճար

1,6%

Տրամադրման օր

01 մարտ, 2024

Առաջին մարման օր

01 ապրիլ, 2024թ

Տարեկան փաստացի
տոկոսադրույք

37,33%

Ընդհանուր պայմաններ և տեղեկատվություններ բոլոր վարկատեսակների վերաբերյալ

• ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և
կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ
մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
• Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
պարբերականությամբ։ Այլ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ՖԻՆՔԱ-ի ցանկացած մասնաճյուղում առավելագույնը 10 աշխատանքային
օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա:
• Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրման սակագները սահմանվում են ՖԻՆՔԱ-ի համապատասխան ներքին իրավական
ակտերով:
• Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով:
Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
• Ֆիզիկական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք
այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակ www.fininfo.am հասցեով:

Նշում. «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Սույն վարկատեսակը ենթակա է վերանայման ուժի մեջ մտնելուց առնվազն տարեկան մեկ անգամ։

Պայմաններն ուժի մեջ են 2023թ.‑ի հունիսի 9‑ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ‑ի վարչության 31.05.2023‑ի 65/2023 որոշման

Հաճախորդի պատմություն

«Ագրո Թեթև քեշ» վարկը թույլ տվեց ինձ զրոյից սկսել գյուղատնտեսական բիզնեսս: Այդ գումարով ձեռք բերեցի բարձրորակ սերմեր և առաջին անհրաժեշտության գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Այս սկզբնական աջակցությունն ինձ հնարավորություն տվեց հիմնել բարգավաճ ֆերմա՝ զգալիորեն բարձրացնելով իմ արտադրողականությունն ու եկամուտը: -Անահիտ

Հաճախ տրվող հարցեր

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝ անձնագիր, եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր:
Իհարկե։ Դուք կարող եք դիմել, և առկա սահմանը կորոշվի, նույնիսկ եթե դուք չունեք մշտական և գրանցված եկամուտ:
Հաստատման ամբողջ գործընթացը տևում է մինչև 20 րոպե։

Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար