Անգրավ բիզնես վարկ

Ընդլայնեք Ձեր բիզնեսը անգրավ վարկով

Այս վարկը նախատեսված է Ձեր բիզնեսը հզորացնելու համար՝ տրամադրելով ֆինանսավորում և խորհրդատվական աջակցություն։

Իրականացրեք Ձեր բիզնես գաղափարներն առանց գրավի անհրաժեշտության

Մենք խնայում ենք Ձեր ժամանակը՝ մատուցելով անհատական և հասանելի ֆինանասական լուծումներ։

 • Անհատական մոտեցում և ճկուն պայմաններ
  Մինչև 9 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի և մարման անհատական ժամանակացույցի շնորհիվ մենք Ձեզ տրամադրում ենք ամբողջական հարմարավետություն:

 • Վարկի սահմանաչափ
  Կատարեք ներդրումներ ձեր բիզնեսի առաջընթացի համար մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամի կամ 10,000 ԱՄՆ դոլարի չափով:

 • Արագություն և պարզություն
  Մենք արժեվորում ենք Ձեր ժամանակը, ապահովելով միջոցների արագ հասանելիություն ՝ առանց բազմաթիվ փաստաթղթերի պահանջի կամ մասնաճյուղեր այցելելու կարիքի:

 • Հասանելիություն
  Ունենալով 30 մասնաճյուղ ՀՀ բոլոր մարզերում՝ մենք հասանելի ենք Հայաստանի բոլոր համայնքներում:

Վարկային հաշվիչ

* Սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոքր ինչ փոփոխվել:

Դիմել առցանց

Մեզ մոտ վարկ ստանալը պարզ և հարմար գործընթաց է:

 • 1

  Դիմել առցանց
  Լրացրեք մեր պարզ առցանց դիմումը:

 • 2

  Ստանալ զանգ
  Մեր օպերատորը կզանգահարի Ձեզ 15 րոպեների ընթացքում՝ մանրամասները ճշգրտելու նպատակով:

 • 3

  Ստանալ վարկի հաստատում
  Ձեր դիմումի պատասխանը պարզ կլինի  հաշված րոպենների ընթացքում:

Դիմի՛ր հիմա

Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար


Վարկի մասին

Հիմնական պայմաններ
Վարկի արժույթ1ՀՀ դրամԱՄՆ դոլար
Վարկի նպատակԲիզնեսի համար հիմնական և շրջանառու միջոցների ֆինանսավորում
Վարկի գումար300 001 – 5 000 000650 – 10 000
Վարկի Ժամկետ212–24 ամիս25–48 ամիս12–24 ամիս25–48 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք0%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք422,79% – 38,04%33,03% – 41,41%23,09% – 31,38%28,18% – 35,01%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար31,55%1,70%1,30%1,45%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար30%
Վարկի տրամադրման եղանակԱնկանխիկ5
Վարկառուին/Համավարկառուի(ներ)ին ներկայացվողպահանջներ
 • ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ովքեր կայուն եկամուտներ են ստանում իրենց բիզնես գործունեությունից:
 • Ա/Ձ-ի դեպքում տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70 ը վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում (եթե այլ պահանջ սահմանված չէ Վարկային Կոմիտեի կողմից)։ Սույն պահանջը տարածվում է նաև երաշխավորների վրա:
 • Բնակություն և առնվազն 3 ամսվա անընդմեջ բիզնես գործունեություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում:
 • Պարտավորությունների սպասարկման գործակից՝ նվազագույնը՝ 1,5 (եթե այլ բան սահմանված չէ Վարկային կոմիտեի կողմից):
 • Կապիտալի համարժեքության գործակից՝ նվազագույնը՝ 0,4 (եթե այլ բան սահմանված չէ Վարկային կոմիտեի կողմից)։
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
 • Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու), որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառուի նկատմամբ:
Վարկի ապահոման նվազագույն պահանջներ
 • Վարկարժանության գնահատական
 • Կայուն եկամտի աղբյուր

Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ և 2 000 ԱՄՆ դոլար

1 000 001 – 2 500 000 ՀՀ դրամ և 2 001 – 5 000 ԱՄՆ դոլար

2 500 001 – 5 000 000 ՀՀ դրամ և 5 001 – 10 000 ԱՄՆ դոլար

Չի պահանջվում6

Մեկ երաշխավոր6

Երկու երաշխավոր6

Վարկային կոմիտեն կարող է ներկայացնել երաշխավորության այլ պահանջ:

Վարկի մարում
 • Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից (առկայության դեպքում) և սպասարկման վճարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:
 • Յուրաքանչյուր 12 ամսում հասանելի է մինչև 9 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան7: Հաջորդական արտոնյալ մարումների թիվը չպետք է
  գերազանցի 9-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:
 • Թույլատրելի է մարման ճկուն գրաֆիկ8:
Այլ պայմաններ

Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս)9

Առավելագույնը 2 տրանշ

Զուգահեռ վարկեր

5 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք դոլար (բիզնես վարկերի հանրագումարային պարտավորության առավելագույն չափ` քանակը չի սահմանափակվում)

Նշումներ
 • Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
 • Վարկի մարման ժամանակացույցից ելնելով վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 45 օր։
 • Հաշվարկվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է ստորև: Որոշվում է, ելնելով հաճախորդի վարկունակության գնահատականից։
 • Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին:
 • Վարկառուի երաշխավորը կարող է լինել ներքին՝ ընտանիքի անդամ, և արտաքին՝ այլ անձ: Եթե կա միայն արտաքին երաշխավոր՝ վարկառուի ընտանիքի անդամը՝ ամուսնացած լինելու դեպքում՝ կինը/ամուսինը, գրանցվում է որպես փոխկապակցված անձ:
 • Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում չի կատարվում վարկի տոկոսագումարների (այլ վճարների) և մայր գումարի վճարում կամ կատարվում է միայն տոկոսագումարների (այլ վճարների) վճարում: Արտոնյալ մարում՝ միայն տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից (առկայության դեպքում) կազմված մարում:
 • Մարման ճկուն գրաֆիկ՝ գրաֆիկ, որի դեպքում մայր գումարի վճարման չափն ամեն ամիս կարող է տարբեր լինել:
 • Տրանշ՝ հաստատվում է ընդհանուր վարկ մեկ վարկային պայմանագիր կնքելով, սակայն տրամադրումը կատարվում է մասնակի, յուրաքանչյուր տրանշի համար նախօրոք հաստատված պայմանների կատարումից հետո: Տրանշերից մեկը կամ երկուսը կարող են տրամադրվել նոր վարկի տեսքով՝ ՖԻՆՔԱ-ի՝ տվյալ պահին գործող սակագներով: Տրանշերով վարկի հաստատման դեպքում գրավի պայմանագիրը կարող է կնքվել վարկի ամբողջ գումարի չափով, կամ յուրաքանչյուր տրանշի համար առանձին: Առաջին և վերջին տրանշի միջև տրամադրման առավելագույն ժամկետը՝ 6 ամիս:
Պահանջվող փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն)

Անհատ ձեռնարկատեր

 • Վարկառուի և երաշխավոր(ներ)ի նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը(սոցիալական քարտ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք),
 • Պետական գրանցման վկայական
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե:

Իրավաբանական անձ

 • Վարկառուի և երաշխավոր(ներ)ի նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը(սոցիալական քարտ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք),
 • Պետական գրանցման վկայական, տնօրենի ներդիր
 • Տնօրենի, բաժնետերերի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Իրավաբանական անձի մասնակիցների պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության և հարկային կոդի պատճենները
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Լրացուցիչ

 • Հաճախորդի եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր,
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի (ներառյալ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա)։

Փաստաթղթերը ներկայացվում են թղթային տարբերակով վարկ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահին կամ դրանից հետո երեք օրվա ընթացքում:

Վարկի տրամադրման որոշման վրա ազդող գործոններ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների առկայություն

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների բացակայություն
 • Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկության տրամադրում
 • Այլ վարկային ռիսկեր
Ժամկետներ

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

Մինչև 4 աշխատանքային օր

Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում

Մինչև 2 աշխատանքային օր

Վարկի փաստացի տրամադրում

Մինչև 20 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)

Վարկային կոմիտեի որոշման վավերականության ժամկետ

Մինչև 15 աշխատանքային օր

Այլ տեղեկություններ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
Վաղաժամ մարում
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
Զգուշացում և տուգանքներ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի
  0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.
որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
Հաշվարկի օրինակ

Վարկի գումար

5 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

48 ամիս

Վարկի սպասարկման վճար

1.7%.

 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾառայությունԾառայությունը մատուցող պետական մարմին, համագործակցող կազմակերպությունԾառայության վճար

Գրավի պայմանագրի վավերացում

ՀՀ նոտարական գրասենյակներ

3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

500 – 10 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

3 000 ՀՀ դրամ

Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում)

ՀՀ բանկեր

Յուրաքանյուր փոխանցման համար
300 ՀՀ դրամ

Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից

«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ

Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.-ի հունիսի 29-ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ի Վարչության 29.06.2022թ.-ի թիվ 74/2022 որոշման

Հաճախորդի պատմություն

“Ես ուզում էի ընդլայնել իմ փոքրիկ ընտանեկան բիզնեսը ՝ հագուստի խանութը։ Ցավոք, ես չունեի վարկային պատմություն, որը թույլ կտար ինձ դիմել վարկի համար: Ես փորձեցի վարկ ստանալ մորս անունով, բայց նա վատ վարկային պատմություն ուներ, և ոչ մի վարկային կազմակերպություն կամ բանկ պատրաստ չէր վարկ տրամադրել ։ Լուծում գտնելու հուսահատությունից հետո ֆինանսավորման համար դիմեցի FINCA-ին։ Նրանց մասնագետը արագ առաջարկել է ինձ բիզնես վարկ առանց գրավի, ի սկզբանե փոքր գումար։ Բարեխիղճ և ժամանակին վճարումների շնորհիվ ես աստիճանաբար բարելավեցի իմ վարկային պատմությունը: Արդյունքում, ես իրավունք ստացա ավելի մեծ վարկեր ստանալ FINCA-ից, ինչը թույլ տվեց ինձ հետագայում զարգացնել իմ բիզնեսը: Այսօր ես իրականացրեցի հագուստի ավելի մեծ խանութ ունենալու իմ երազանքը։ Ես անկեղծորեն շնորհակալ եմ FINCA-ին անգնահատելի աջակցության և լավագույն փորձի համար” – Նարինե

Հաճախ տրվող հարցեր

Այո, անհրաժեշտ է առնվազն 3 ամիս շարունակական աշխատանքային գործունեության և բնակության առկայություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում։

Երաշխավոր ունենալու անհրաժեշտությունը կախված է վարկային կոմիտեի որոշումից։

Պահանջվող փաստաթղթերը ներառում են անձնագիր, պետական գրանցման վկայական։

Ամբողջ գործընթացը կարող է տևել մինչև 4 աշխատանքային օր:

Այո, Դուք կարող եք վաղաժամկետ մարել ձեր վարկը ՝ առանց տույժերի։

Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար