Անշարժ գույքի գրավով սպառողական վարկ

Ճկուն և հասանելի վարկեր

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ մատչելի պայմաններով վարկեր՝ Ձեր ֆինանսական նպատակներին հասնելու համար:

Արագ սպառողական վարկ անշարժ գույքի գրավադրմամբ

Ձեզ գումար է անհրաժեշտ, բայց սպասելու շատ ժամանակ չունե՞ք։ ՖԻՆՔԱ-ն կիրականացնի Ձեր ցանկությունը նույնիսկ եթե ձեր եկամուտները գրանցված չեն:

 • Անհատական մոտեցում և ճկուն պայմաններ
  Լիցքաթափեք Ձեր ֆինանսական պատավորությունների բեռը մեր տարեկան մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետով, ինչը հեշտացնում է ձեր պարտավորությունների կատարման ընթացքը։
 • Արագություն և պարզություն
  Նվազագույն փաստաթղթերի պահանջ և արագ հաստատում:
 • Հուսալի ֆինանսավորում
  Օգտվեք հատուկ պայմաններից՝ առանց լրացուցիչ վճարների և երաշխավորների:
 • Վարկի սահմանաչափ
  Մինչև 25,000,000 ՀՀ դրամ վարկ ձեր նպատակները իրականացնելու համար:
 • Հասանելիություն
  Ունենալով 30 մասնաճյուղ ՀՀ բոլոր մարզերում՝ մենք հասանելի ենք Հայաստանի բոլոր համայնքներում:

Վարկային հաշվիչ

* Սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոքր ինչ փոփոխվել:

Դիմել առցանց

Մեզ մոտ վարկ ստանալը պարզ և հարմար գործընթաց է:

 • 1

  Դիմել առցանց
  Լրացրեք մեր պարզ առցանց դիմումը:

 • 2

  Ստանալ զանգ
  Մեր օպերատորը կզանգահարի Ձեզ 15 րոպեների ընթացքում՝ մանրամասները կրկնակի ճշգրտելու նպատակով:

 • 3

  Հաստատում և վճարում
  ՖԻՆՔԱ-ի մոտակա մասնաճյուղ այցելելուց հետո Ձեր ապառիկ վարկի պատասխանը պարզ կլինի մինչև 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Դիմի՛ր հիմա

Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար


Վարկի Մասին

Հիմնական Պայմաններ
Եկամտի հիմնավորումԳրանցված եկամտի առկայության դեպքումԳրանցված եկամտի բացակայության դեպքում
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Վարկի նպատակԿյանքի պայմանների բարելավում, սպառողական այլ նպատակներ
Վարկի գումար1 000 000 – 25 000 0001 000 000 – 15 000 000
Վարկի Ժամկետ112–24 ամիս25–60 ամիս12–24 ամիս25–60 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք0%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք229,52% – 49,53%33,31% – 47,04%33,82% – 55,57% 37,32% – 52,58%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար31,5%1,65%1,7%1,85%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար30%
Վարկի արժույթԱնկանխիկ
ԸՊԵ գործակից5Առավելագույնը՝ 55%100% (ընդհանուր պարտավորությունների մեջ ներառվում եմ նաև ընտանիքի ծախսերը)
Վարկառուին Ներկայացվող Պահանջներ
 • ՀՀ-ում գրանցված և բնակվող ֆիզիկական անձ, ում գործունեության վայրը ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում է:
 • Տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում (եթե այլ պահանջ սահմանված չէ Վարկային Կոմիտեի կողմից)։ Սույն պահանջը տարածվում է նաև երաշխավորների վրա
 • Կայուն ամսական եկամուտի առկայություն առնվազն վերջին 6 ամիսների ընթացքում:
 • Նախորդ 6 ամիսների ընթացքում ընդհանուր 30 օրից ոչ ավել ժամկետանց վճարումներ: Ընդ որում, գրանցված եկամուտի բացակայության դեպքում՝ յուրաքանչյուր ուշացումը՝ ոչ ավել քան 15 օր։
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
 • Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու), որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառուի նկատմամբ:
Վարկի Ապահովման Նվազագույն Պահանջներ

Գրանցված եկամուտի առկայության դեպքում

Գրանցված եկամուտի բացակայության դեպքում

 1. Վարկարժանության գնահատական
 2. Կայուն եկամտի աղբյուր
 3. Երաշխավորի6 առկայություն (ըստ անհրաժեշտության Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
 4. Վարկ/Գրավ Հարաբերակցություն` Առավելագույնը՝ 80%
 1. Վարկարժանության գնահատական
 2. Կայուն եկամտի աղբյուր
 3. Երաշխավորի6 առկայություն (ըստ անհրաժեշտության Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
 4. Վարկ/Գրավ Հարաբերակցություն` Առավելագույնը՝ 50%
Վարկի Մարում
 • Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից (առկայության դեպքում) և սպասարկման վճարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:
 • Հասանելի է տարեկան մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան7, ընդ որում արգելվում է տրամադրել 6 ամսից ավել իրար հաջորդող արտոնյալ ամիս:
Այլ Պայմաններ

Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս)8

Առավելագույնը 3 տրանշ (մեկ տրանշի գումարը չի կարող պակաս լինել 500,000 ՀՀ դրամից)

Զուգահեռ վարկեր

Գրանցված եկամտի առկայության դեպքում

25 000 000 ՀՀ դրամ (սպառողական վարկերի հանրագումարային պարտավորության առավելագույն չափ` քանակը չի սահմանափակվում)

Գրանցված եկամտի բացակայության դեպքում

15 000 000 ՀՀ դրամ (սպառողական վարկերի հանրագումարային պարտավորության առավելագույն չափ` քանակը չի սահմանափակվում)

Նշումներ
 • Վարկի մարման ժամանակացույցից ելնելով վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 45 օր։
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է ստորև: Որոշվում է, ելնելով հաճախորդի վարկունակության գնահատականից։
 • Հաշվարկվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ
 • Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին
 • Ընդհանուր պարտավորությունների (ներառյալ գործող և հայցվող վարկերի մարումները) ամսական մարումներ հարաբերած ընտանիքի ընդհանուր զուտ եկամտին
 • Վարկառուի երաշխավորը կարող է լինել ներքին՝ ընտանիքի անդամ, և արտաքին՝ այլ անձ: Եթե կա միայն արտաքին երաշխավոր՝ վարկառուի ընտանիքի անդամը՝ ամուսնացած լինելու դեպքում՝ կինը/ամուսինը, գրանցվում է որպես փոխկապակցված անձ:
 • Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Արտոնյալ մարում՝ միայն տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված մարում:
 • Տրանշ՝ հաստատվում է ընդհանուր վարկ մեկ վարկային պայմանագիր կնքելով, սակայն տրամադրումը կատարվում է մասնակի, յուրաքանչյուր տրանշի համար նախօրոք հաստատված պայմանների կատարումից հետո: Տրանշերից մեկը կամ երկուսը կարող են տրամադրվել նոր վարկի տեսքով՝ ՖԻՆՔԱ-ի՝ տվյալ պահին գործող սակագներով: Տրանշերով վարկի հաստատման դեպքում գրավի պայմանագիրը կարող է կնքվել վարկի ամբողջ գումարի չափով, կամ յուրաքանչյուր տրանշի համար առանձին: Առաջին և վերջին տրանշի միջև տրամադրման առավելագույն ժամկետը՝ 6 ամիս
Պահանջվող Փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն)

Պարտադիր

 • Վարկառուի և երաշխավոր(ներ)ի (առկայության դեպքում)նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը(սոցիալական քարտ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք),
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե:

Լրացուցիչ

 • Հաճախորդի եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր,
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի (ներառյալ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա)։

Փաստաթղթերը ներկայացվում են թղթային տարբերակով վարկ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահին կամ դրանից հետո երեք օրվա ընթացքում:

Վարկի Տրամադրման Որոշման Վրա Ազդող Գործոններ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների առկայություն

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների բացակայություն
 • Անհամապատասխանություն վարկառուին ներկայացվող պահանջներին
 • Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկության տրամադրում
 • Այլ վարկային ռիսկեր
Ժամկետներ

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

Մինչև 4 աշխատանքային օր

Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Վարկի փաստացի տրամադրում

Մինչև 20 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)

Վարկային կոմիտեի որոշման վավերականության ժամկետ

Մինչև 15 աշխատանքային օր

Այլ Տեղեկատվություններ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
Վաղաժամկետ Մարում
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը: Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
Զգուշացումներ և Տուգանքներ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի
  անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի 0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.

որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Հաշվարկի Օրինակ

Վարկի գումար

5 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

60 ամիս

Վարկի սպասարկման վճար

1,65%

Գրավի ձևակերպման հետ կապված վճարներ

45 000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարում

57 ամիս ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ 3 ամիս արտոնյալ ժամկետ

Վարկի տրամադրման օր

20 հունիս, 2022թ.

Վարկի առաջին մարման օր

20 հուլիսի, 2022թ.

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

35,19%

 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾառայությունԾառայությունը Մատուցող Պետական Մարմին, Համագործակցող ԿազմակերպությունԾառայություն Վճար

Գրավի պայմանագրի վավերացում

ՀՀ նոտարական գրասենյակներ

3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

500 – 10 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

3 000 ՀՀ դրամ

Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում)

ՀՀ բանկեր

Յուրաքանյուր փոխանցման համար 300 ՀՀ դրամ

Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից

«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ

Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.-ի հունիսի 29-ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ի Վարչության 29.06.2022թ.-ի թիվ 74/2022 որոշման

Հաճախորդի պատմություն

“Ես շատ դրական փորձ եմ ունեցել ՖԻՆՔԱ-ի այս վարկատեսակի հետ կապված: Երբ ես բախվեցի ծախսերին, որոնք կապված էին իմ ընտանեկան նպատակների իրականացման հետ և ինձ զգալի գումար էր պետք, ես դիմեցի ՖԻՆՔԱ-ին և ինձ առաջարկեցին վարկ իմ տան գրավով: ես որոշեցի, որ ես պետք է վարկ վերցնեմ իմ տան գրավով: Գործընթացը արագ և պարզ էր: Այդ ժամանակ ես ոչ ժամանակ ունեի, ոչ էլ հնարավորություն ՝ ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստաթղթերը վարկ ստանալու համար, և այս վարկատեսակն ինձ հնարավորություն տվեց կարճ ժամանակահատվածում լուծել իմ խնդիրները:” – Հասմիկ Պ․

Հաճախ տրվող հարցեր

Պահանջվող փաստաթղթերը ներառում են անձնագիր, աշխատանքի հաստատման փաստաթուղթ և/կամ այլ եկամտի ապացույց:

Այո, Դուք կարող եք։ Հասանելի սահմանաչափը կլինի նույնիսկ եթե դուք չունեք կանոնավոր և գրանցված եկամուտ:

Ամբողջ գործընթացը կարող է տևել մինչև 4 աշխատանքային օր։

Այո, Դուք կարող եք վաղաժամկետ մարել ձեր վարկը առանց տույժերի։

Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար