Ծրագրային բիզնես վարկ

Ընդլայնեք Ձեր բիզնեսը մատչելի ֆինանսավորմամբ

Ընտրեք ֆինանսական լավագույն առաջարկը, որը կհամապատասխանի Ձեր բիզնեսի պահանջներին՝ հզորացնելով աճն ու նորարարությունը:

Իրականացրեք Ձեր բիզնես ծրագրերը GAF ֆինանսավորմամբ

«Գերմանահայկական հիմնադրամ» ծրագրի շրջանակում տրամադրում ենք գրավիչ հնարավորություն բիզնեսով զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։

 

 • Անհատական մոտեցում և ճկուն պայմաններ
  Մինչև 9 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի և մարման անհատական ժամանակացույցի շնորհիվ մենք Ձեզ տրամադրում ենք ամբողջական հարմարավետություն:

 • Վարկի սահմանաչափ
  Բարձրացրեք Ձեր բիզնեսի արդյունավետությունը մինչև 60,000,000 ՀՀ դրամի չափով։

 • Արագություն և պարզություն
  Մենք արժեվորում ենք Ձեր ժամանակը, ապահովելով միջոցների արագ հասանելիություն ՝ առանց բազմաթիվ փաստաթղթերի պահանջի կամ մասնաճյուղեր այցելելու կարիքի:

 • Հուսալի ֆինանսավորում
  Վարկը տրամադրվում է <<Գերմանահայկական հիմնադրամ>> ծրագրի շրջանակում հատուկ պայմաններով

 • Հասանելիություն
  Ունենալով 30 մասնաճյուղ ՀՀ բոլոր մարզերում՝ մենք հասանելի ենք Հայաստանի բոլոր համայնքներում:

Վարկային հաշվիչ

* Սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոքր ինչ փոփոխվել:

Դիմել առցանց

Մեզ մոտ վարկ ստանալը պարզ և հարմար գործընթաց է:

 • 1

  Դիմել առցանց
  Լրացրեք մեր պարզ առցանց դիմումը:

 • 2

  Ստանալ զանգ
  Մեր օպերատորը կզանգահարի Ձեզ 15 րոպեների ընթացքում՝ մանրամասները ճշգրտելու նպատակով:

 • 3

  Ստանալ վարկի հաստատում
  Ձեր դիմումի պատասխանը պարզ կլինի  հաշված րոպենների ընթացքում:

Դիմի՛ր հիմա

Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար


Վարկի մասին

Հիմնական պայմաններ
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Վարկի գումար5 000 001 –60 000 0001 000 000 – 60 000 000
Վարկի ժամկետ3–18 ամիս12–60 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք112,4%14,4%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք114,0% – 27,8%15,4%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար0%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար2%, առավելագույնը 450 000 AMD0%
Վարկի տրամադրման եղանակԱնկանխիկ2
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ
 • ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող այն իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը (այսուհետ Ա/Ձ), որոնք համապատասխանում են «ՓՄՁ պետական աջակցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված «ՓՄՁ սուբյեկտներ»-ի համար սահմանված առավելագույն սահմանաչափերին:
 • ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր զբաղվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան գյուղատնտեսական գործունեությամբ։
 • Ա/Ձ-ի կամ ֆիզիկական անձի դեպքում տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70‑ը վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում (եթե այլ պահանջ սահմանված չէ Վարկային Կոմիտեի կողմից)։ Սույն պահանջը կիրառելի է նաև երաշխավորների համար։
 • Բնակություն և առնվազն 6 ամսվա անընդմեջ բիզնես գործունեություն ՖԻՆՔԱ ի սպասարկման տարածքում: Սույն պահանջը չի տարածվում սկսնակ բիզնեսի3 վրա, որի ֆինանսավորվող նախագծի ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 5,0 մլն․ ՀՀ դրամը։ Այդ դեպքում վարկերը կարող են տրամադրվել ապագա կանխիկ դրամական հոսքերի վերլուծության և/կամ այլ պարբերական եկամուտների (օրինակ՝ ամսական աշխատավարձ) հիման վրա։
 • Վարկի ծախսածածկման գործակից (հաճախորդի ազատ միջոցներ հարաբերած դիտարկվող վարկի ամսական մարում)` նվազագույնը 1,54:
 • Կապիտալի համարժեքության գործակից (կապիտալ հարաբերած ակտիվների և դիտարկվող վարկի հանրագումարին)՝ նվազագույնը 0,44։
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
 • Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու), որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառուի նկատմամբ:
Վարկի ապահոման նվազագույն պահանջներ
 • Վարկարժանության գնահատական
 • Կայուն եկամտի աղբյուր
 • Երաշխավորության առկայություն

5,000,001 – 60,000,000 ՀՀ դրամ

1,000,000 – 2,500,000 ՀՀ դրամ՝ մեկ երաշխավոր2,500,001 – 5,000,000 ՀՀ դրամ՝ երկու երաշխավոր5Կամ մեկ երաշխավոր5 և գույքի գրավ  առնվազն վարկի գումարի 30% չափով

 

Մեկ երաշխավոր5 և գույքի գրավ, ընդ որում՝

 • անշարժ գույքի դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը՝ գնահատված արժեքի մինչև 80%
 • տրանսպորտային միջոցի դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը՝ գնահատված արժեքի մինչև 60%
 • գյուղատնտեսական տեխնիկայի դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%
 • շրջանառու միջոցներ հանդիսացող ապրանքանյութական պաշարների գնահատված արժեքի մինչև 50%-ը
 • այլ գրավներ՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով

Վարկային կոմիտեն կարող է ներկայացնել հավելյալ ապահովման՝ երաշխավորության կամ գրավի պահանջ:

Վարկի մարում
 • Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով կամ ճկուն գրաֆիկով6:
 • Արտոնյալ ժամկետ7՝ մինչև 9 ամիս։
Այլ պայմաններ

Վարկի տրամադրում տրանշերով8 (մաս-մաս)

Առավելագույնը 5 տրանշ, ընդ որում մեկ տրանշի գումարը չի կարող պակաս լինել 500 000 ՀՀ դրամից:

Վարկի պայմանների փոփոխում

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից վարկի վերաֆինանսավորման մերժման կամ վերաֆինանսավորելուց հետո վարկի հետ կանչման վերաբերյալ ծանուցման պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրված վարկի վերաֆինանսավորման նպատակով ստորագրվում է նոր վարկային պայմանագիր տվյալ պահին սահմանված բիզնես դրամային վարկերի համար սահմանված պայմաններով։ Մինչև փոփոխված ժամանակացույցը գործողության մեջ մտնելը կատարված վաղաժամկետ վճարումների մասով վերահաշվարկ չի կատարվում։

Նշումներ
 1. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է այս էջի «Փաստացի տոկոսադրույք» բաժնում։
 2. Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին:
 3. Սկսնակ բիզնեսը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ պոտենցիալ շահառուն նախորդող 6 ամիսների ընթացքում չունի գործող որևէ այլ բիզնես։
 4. Կապիտալի համարժեքության և վարկի ծախսածածկման սահմանված գործակիցներից շեղումները հաստատվում են համաձայն Ընկերության ներքին իրավական ակտերի։
 5. Ֆիզիկական անձի երաշխավորը կարող է լինել ներքին՝ ընտանիքի անդամ, և արտաքին՝ այլ անձ: Եթե կա միայն արտաքին երաշխավոր՝ վարկառուի ընտանիքի անդամը՝ ամուսնացած լինելու դեպքում՝ կինը/ամուսինը, գրանցվում է որպես փոխկապակցված անձ: Ֆինանսական երաշխավորը պիտի ունենա վարկի գումարի հետ համադրելի եկամուտ կամ լիկվիդային գույք: Իրավաբանական անձի դեպքում ավելի քան 10% մասնաբաժին ունեցող հիմնադիրների երաշխավորությունը պարտադիր է:
 6. Մարման ճկուն գրաֆիկ՝ գրաֆիկ, որի դեպքում մայր գումարի վճարման չափն ամեն ամիս կարող է տարբեր լինել:
 7. Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Արտոնյալ մարում՝ միայն տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված մարում:
 8. Տրանշ՝ հաստատվում է ընդհանուր վարկ մեկ վարկային պայմանագիր կնքելով, սակայն տրամադրումը կատարվում է մասնակի, յուրաքանչյուր տրանշի համար նախօրոք հաստատված պայմանների կատարումից հետո: Տրանշերով վարկի հաստատման դեպքում գրավի պայմանագիրը կարող է կնքվել վարկի ամբողջ գումարի չափով, կամ յուրաքանչյուր տրանշի համար առանձին: Տրանշերից մեկը կամ մի քանիսը կարող են տրամադրվել նոր վարկի տեսքով՝ տվյալ պահին ՖԻՆՔԱ-ի գործող սակագներով: Առաջին եւ վերջին տրանշի միջեւ տրամադրման առավելագույն ժամկետը` 6 ամիս:
Պահանջվող փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն)

Անհատ ձեռնարկատեր

 • Վարկառուի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Պետական գրանցման վկայականը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Իրավաբանական անձ

 • Տնօրենի, բաժնետերերի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Իրավաբանական անձի մասնակիցների պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության և հարկային կոդի պատճենները
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

Լրացուցիչ

 • Հաճախորդի եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի (ներառյալ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա)
Վարկի տրամադրման որոշման վրա ազդող գործոններ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Վարկի մարման աղբյուր հանդիսացող բիզնեսից ստացվող եկամուտ

Բացասական  գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածության բացակայություն/անբավարար ապահովվածությունը
 • Անհամապատասխանություն վարկառուին ներկայացվող պահանջներին
 • Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկության տրամադրում
 • Այլ վարկային ռիսկեր
Ժամկետներ

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

Մինչև 3 աշխատանքային օր

Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Այլ տեղեկություններ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
Վաղաժամ մարում
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
Զգուշացում և տուգանքներ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի   0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.
որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
Հաշվարկի օրինակ

Վարկի գումար

2 500 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

36 ամիս

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

14.4%

Վարկի սպասարկման վճար

0%

Վարկի տրամադրման վճար

0%

Վարկի մարում

3 ամիս արտոնյալ ժամկետ՝ ժամանակահատվածի սկզբից

Վարկի տրամադրման օր

02 հունիսի, 2022թ.

Վարկի առաջին մարման օր

01 հուլիսի, 2022թ.

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

15.4%

 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾառայությունԾառայությունը մատուցող պետական մարմին, համագործակցող կազմակերպությունԾառայության վճար

Գրավի պայմանագրի վավերացում

ՀՀ նոտարական գրասենյակներ

3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

500 – 10 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

3 000 ՀՀ դրամ

Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում)

ՀՀ բանկեր

Յուրաքանյուր փոխանցման համար300 ՀՀ դրամ

Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից

«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ

Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

ա) սպառողական վարկերը,

բ) բնակության համար նախատեսված անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման վարկերը,

գ) այն վարկերը, որոնք նախատեսված են կառավարության կողմից պետական կարիքների համար օտարման ենթակա հողերի ձեռքբերման համար,

դ) ոչ մասնավոր Շահառուներին տրամադրված վարկերը (ՀՀ ռեզիդենտ մասնավոր սեփականատերերի 50%-ից պակաս մասնաբաժին ունեցող Շահառուներ),

ե) արժութային և արժեթղթերի սպեկուլյացիայի հետ կապված վարկերը,

զ) Շահառուների այլ վարկային պարտավորությունների մարման նպատակով տրամադրված վարկերը,

է) լոմբարդային վարկերը կամ բոլոր այն վարկերը, որոնք տրամադրված են միայն գրավի հիման վրա (Ենթավարկերը պետք է տրամադրվեն առնվազն նախորդող 6 ամիսների բիզնես գործունեության (գյուղատնտեսության և/կամ այլ ոլորտում) ֆինանսական վերլուծության հիման վրա),

ը) այն վարկերը, որոնք առնչվում են IFC-ի բացառման ցուցակում նշված գործունեությունների հետ

թ) վերականգնվող վարկային գծերը,

Պայմաններն ուժի մեջ են 2023թ.‑ի ապրիլի 25‑ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ‑ի վարչության 21.04.2023-ի 50.1/2023 որոշման

Հաճախորդի պատմություն

“Ես խորապես շնորհակալ եմ FINCA-ին ինձ նման վարկ տրամադրելու համար։ Ես որոշ ժամանակ մտածում էի դեղատուն բացելու գաղափարի մասին, բայց ինձ պակասում էր ոչ տարածքը, ոչ էլ անհրաժեշտ միջոցները այն կյանքի կոչելու համար: ՖԻՆՔԱ-ի այս ծրագրային վարկի շնորհիվ ես կարողացա հող ձեռք բերել և կառուցել իմ սեփական դեղատունը, որն այժմ եկամտի կայուն աղբյուր է դարձել ընտանիքիս համար: Շնորհակալ եմ այս վարկի ընձեռած հնարավորության և մատչելի լինելու համար։” – Ժիրայր

Հաճախ տրվող հարցեր

Այո, անհրաժեշտ է առնվազն 6 ամիս շարունակական աշխատանքային գործունեության և բնակության առկայություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում։
Երաշխավոր ունենալու անհրաժեշտությունը կախված է վարկային կոմիտեի որոշումից։
Պահանջվող փաստաթղթերը ներառում են անձնագիր, պետական գրանցման վկայական։
Այո, Դուք կարող եք։ Գրավ չի պահանջվում։
Ամբողջ գործընթացը կարող է տևել մինչև 3 աշխատանքային օր։
Այո, դուք կարող եք վաղաժամկետ մարել ձեր վարկը ՝ առանց տույժերի։

Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար