Թեթև քեշ

Արագ ֆինանսավորում՝ մինիմալ թղթաբանությամբ

Ստացեք հրատապ ֆինանսավորում արագ վարկավորման միջոցով՝ առանց ծավալուն թղթաբանության:

Արագ և Առանց Դժվարության Ֆինանսավորում

Զգացեք իրական հարմարավետությունն ու արագությունը, և մի քանի րոպեի ընթացքում ստացեք ֆինանսական աջակցություն։

 • Անհատական մոտեցում և ճկուն պայմաններ
  Վայելեք ակնթարթային հաստատման հարմարավետությունը:
 • Արագություն և պարզություն
  Նվազագույն փաստաթղթերի պահանջ և արագ հաստատում:
 • Հուսալի ֆինանսավորում
  Օգտվեք հատուկ պայմաններից՝ առանց լրացուցիչ վճարների և երաշխավորների:
 • Վարկի սահմանաչափ
  Մինչև 500․000 ՀՀ դրամ վարկ ձեր հրատապ նպատակները իրականացնելու համար:
 • Հասանելիություն
  Ունենալով ՖԻՆՔԱ-ի 30 մասնաճյուղ ամբողջ Հայաստանում, մենք հասանելի ենք այնտեղ, որտեղ մենք Ձեզ ամենից շատն եք անհրաժեշտ:

Վարկային հաշվիչ

* Սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոքր ինչ փոփոխվել:

Դիմել առցանց

Մեզ մոտ վարկ ստանալը պարզ և հարմար գործընթաց է:

 • 1

  Դիմել առցանց
  Լրացրեք մեր պարզ առցանց դիմումը:

 • 2

  Ստանալ զանգ
  Մեր օպերատորը կզանգահարի Ձեզ 15 րոպեների ընթացքում՝ մանրամասները կրկնակի ճշգրտելու նպատակով:

 • 3
  Ստանալ վարկի հաստատում
  Ձեր դիմումի պատասխանը պարզ կլինի մինչև 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Դիմի՛ր հիմա

Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար:


Վարկի Մասին

Հիմնական Պայմաններ
Վարկի նպատակԿյանքի պայմանների բարելավում, սպառողական այլ նպատակներ
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Վարկի գումար50,000-500,000
Վարկի ժամկետ16-24 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք0%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք339.8%-41.4%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար21,7%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար0%
Տրամադրման եղանակԱնկանխիկ4
Վարկառուին Ներկայացվող Պահանջներ
 • ՀՀ-ում գրանցված և բնակվող ֆիզիկական անձ, ում գործունեության վայրը ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում է:
 • Տարիքը՝ 21-70: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը:
 • Վարկառուն պետք է գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
Վարկի Ապահովման Նվազագույն Պահանջներ

Վարկարժանության գնահատական

Վարկի Մարում

Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից (առկայության դեպքում) և սպասարկման վճարից (առկայության դեպքում) կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:

Նշումներ
 1. Վարկի մարման ժամանակացույցից ելնելով վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 45 օր։
 2. Հաշվարկվում է պայմանագրային գումարի նկատմամբ:
 3. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը, տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է ստորև:
 4. Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին
Պահանջվող Փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն)

Պարտադիր

 • Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Վարկառուի Հանրային ծառայության համարանիշ կամ վերջինս չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե:

Լրացուցիչ

 • Հաճախորդի եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր։

Փաստաթղթերը ներկայացվում են թղթային տարբերակով վարկ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահին կամ դրանից հետո երեք օրվա ընթացքում:

Վարկի Տրամադրման Որոշման Վրա Ազդող Գործոններ

Դրական գործոններ

 • Դրական վարկային պատմություն
 • Վարկունակության բավարար մակարդակ

Բացասական գործոններ

 • Բացասական վարկային պատմություն
 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկության տրամադրում
 • Այլ բացասական գործոններ
Ժամկետներ

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

Մինչև 1 ժամ

Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 ժամ

Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում

Մինչև 1 ժամ

Վարկի փաստացի տրամադրում

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Վարկային կոմիտեի որոշման վավերականության ժամկետ

Մինչև 1 աշխատանքային օր

Այլ Տեղեկատվություններ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
Վաղաժամկետ Մարում
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
Զգուշացումներ և Տուգանքներ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի
  0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.

որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Հաշվարկի Օրինակ

Վարկի գումար

100 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

6 ամիս

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Վարկի սպասարկման վճար

1,7%

Վարկի տրամադրման օր

01 մարտ, 2023թ.

Վարկի առաջին մարման օր

01 ապրիլ, 2023թ.

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

39․8%

 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների  տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾառայությունԾառայությունը Մատուցող Պետական Մարմին, Համագործակցող ԿազմակերպությունԾառայություն Վճար

Գրավի պայմանագրի վավերացում

ՀՀ նոտարական գրասենյակներ

3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

500 – 10 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

3 000 ՀՀ դրամ

Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում)

ՀՀ բանկեր

Յուրաքանյուր փոխանցման համար
300 ՀՀ դրամ

Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից

«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ

Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Պայմաններն ուժի մեջ են 2023թ.‑ի հունիսի 9‑ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ‑ի վարչության 31.05.2023‑ի 65/2023 որոշման

Հաճախորդի պատմություն

“ՖԻՆՔԱ-ից Թեթև քեշ սպառողական վարկ ստանալը ինձ համար ամենաճիշտ որոշում էր.նրանք արագ տրամադրեցին այն ֆինանսական օգնությունը, որն ինձ անհրաժեշտ էր անձնական կարևոր ծախսերը հոգալու համար: Նրանց արդյունավետությունն ու հաճախորդակենտրոն մոտեցումն ինձ իսկապես գոհացրել է։” – Ստեփան

Հաճախ տրվող հարցեր

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝ անձնագիր, եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր:

Իհարկե։ Դուք կարող եք դիմել, և առկա սահմանը կորոշվի, նույնիսկ եթե դուք չունեք մշտական և գրանցված եկամուտ:

Հաստատման ամբողջ գործընթացը տևում է մինչև 20 րոպե։

Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար