Իրավական ակտեր

We adhere to principles of transparency.

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04
 13. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04
 14. ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 4 օգոստոսի 2017 թվականին թիվ 176-Ն որոշմամբ հաստատված «Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոններ» կանոնակարգ 8/06-ը
 15. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 07.2008թ. 194-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման,գրանցման,համաձայնության և փույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» կանոնակարգ 13ը հաստատելու մասին
 16. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 11.2002թ. 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը
 17. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.2005թ. 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը
 18. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 06.2009թ. 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03
 19. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.2005թ. 142-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը վարկային տեղեկատվական համակարգի` վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը հաստատելու մասին»կարգը
 20. «Սպառողների և ֆինանսական կազմակերպությունների հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05
 21. ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»  Կանոնակարգ 8/01-ը հատատելու մասին որոշում
 22. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավոևման կարգին» հավանություն տալու մասին թիվ 63 որոշում