Վարկ «Բերրի»

Արագ միջոցներ
գյուղատնտեսության համար

Մենք իրականացնում ենք հեշտ ֆինանսավորում՝ գյուղատնտեսությունը ժամանակին սկսելու համար՝ տրամադրելով Ձեզ վճարումների սեզոնային և ճկուն գրաֆիկ:

Սկսե՛ք Ձեր գյուղատնտեսական աշխատանքները ժամանակին

«Բերրի» վարկատեսակն ապահովում է Ձեր գյուղատնտեսության անխափան աշխատանքները՝ կենսական նշանակության հիմնական սարքավորումներ ու միջոցներ ձեռք բերելու համար:

 • Վարկի սահմանաչափ 
  Ձեր գյուղատնտեսությանն անհրաժեշտ միջոցները կարող եք ձեռք բերել մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամի հնարավորությամբ։

 • Արագություն և պարզություն
  Նվազագույն փաստաթղթերի պահանջ:

 • Անհատական մոտեցում և ճկուն պայմաններ
  Ելնելով Ձեր գյուղատտեսության սեզոնայնությունից՝ տրամադրում ենք վճարումների ճկուն գրաֆիկ:

 • Հասանելիություն
  Ունենալով 30 մասնաճյուղ ՀՀ բոլոր մարզերում՝ մենք հասանելի ենք Հայաստանի բոլոր համայնքներում:

Վարկային հաշվիչ

* Սույն հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոքր ինչ փոփոխվել:

Դիմել առցանց

Մեզ մոտ վարկ ստանալը պարզ և հարմար գործընթաց է:

 • 1

  Դիմել առցանց
  Լրացրեք մեր պարզ առցանց դիմումը:

 • 2

  Ստանալ զանգ
  Մեր օպերատորը կզանգահարի Ձեզ 15 րոպեների ընթացքում՝ մանրամասները ճշգրտելու նպատակով:

 • 3

  Ստանալ վարկի հաստատում
  Ձեր դիմումի պատասխանը պարզ կլինի նույն օրվա ընթացքում:

Դիմի՛ր հիմա

Մեզ դիմելը պարզ է և հարմար: 


Վարկի մասին

Հիմնական Պայմաններ
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Վարկի գումար75,001 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ6–12 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք10% կամ 9% (առաջին 6 ամիսներին՝ 0%, 7-րդ ամսից սկսած մինչև 12-րդ ամիս՝ 9%)
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք18.0% – 21.9%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար20%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար23.5%
Վարկի տրամադրման եղանակԱնկանխիկ (փոխանցվում է ՖԻՆՔԱ-ի գործընկեր կազմակերպության հաշվեհամարին)
Վարկի նպատակՖԻՆՔԱ-ի գործընկեր կազմակերպություններից3 գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերում։ Գործընկերների ցանկը տեսնել այստեղ։
Վարկառուին Ներկայացվող Պահանջներ
 • ՀՀ-ում գրանցված՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ:
 • Տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը:
 • Բնակություն և առնվազն 12 ամսվա անընդմեջ գյուղատնտեսական գործունեություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում:
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
Վարկի Ապահովման Նվազագույն Պահանջներ

Կնոջ կամ ամուսնու երաշխավորություն4

Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել գրավ։

Վարկի Մարում
 • Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:
 • Հասանելի է մինչև 10 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան5: Ընդ որում՝ վարկի ժամկետի ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել մայր գումարի առնվազն երկու վճարում:
Այլ Պայմաններ

Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս)

Չի կիրառվում

Զուգահեռ վարկեր

Առավելագույնը 5 զուգահեռ «Բերրի» վարկ

Նշումներ
 1. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է այս էջի «Փաստացի տոկոսադրույք» բաժնում։
 2. Հաշվարկվում է վարկի մայր գումարից:
  Սպասարկման վճար՝ ամենամսյա սպասարկման վճարը վարկի վճարման պարբերական* ժամանակացույցի դեպքում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
  ՍՎ=ՎԳ * ՍՎ % / 30 *ՕՔ
  Որտեղ.
  ՍՎ՝ սպասարկման վճար
  ՎԳ՝ վարկի գումար
  ՍՎ%՝ սպասարկման վճարի %
  ՕՔ` օրերի քանակ (պարբերական վճարումների միջև ընկած ժամանակահատված)
  *Պարբերական ժամանակացույց՝ ժամանակացույց, որով սահմանվում են վարկի վճարման պարբերական ամիսներ և առանց վճարման ամիսներ։
 3. «Բերրի» վարկատեսակի շրջանակներում ՖԻՆՔԱ-ի հետ համագործակցող կազմակերպությունների ցանկը հասանելի է այստեղ և ընկերության մասնաճյուղերում:
 4. Եթե անհնար է ապահովել կնոջ կամ ամուսնու երաշխավորությունը, ապա թույլատրվում է ընտանիքի այլ անդամի կամ (բացառիկ դեպքերում) արտաքին (երբ երաշխավորն ընտանիքի անդամ չէ) երաշխավորություն:
 5. Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ժամանակահատված, որի ընթացքում չի կատարվում վարկի տոկոսագումարների (այլ վճարների) և մայր գումարի վճարում կամ կատարվում է միայն տոկոսագումարների (այլ վճարների) վճարում: Արտոնյալ մարում՝ միայն տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից (առկայության դեպքում) կազմված մարում:
Պահանջվող Փաստաթղթեր (ներկայացվում են առձեռն)

Ֆիզիկական անձ

 • Վարկառուի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Եթե վարկառուն անհատ ձեռնարկատեր է, նաև՝ պետական գրանցման վկայականը
 • Ամուսնացած լինելու դեպքում՝ նաև ամուսնության վկայականը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի
Վարկի Տրամադրման Որոշման Վրա Ազդող Գործողններ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածություն

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածության բացակայություն
 • Անհամապատասխանություն վարկառուին ներկայացվող պահանջներին
 • Այլ վարկային ռիսկեր
Ժամկետներ

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

Մինչև 3 աշխատանքային օր

Որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում

Մինչև 2 աշխատանքային օր

Վարկի փաստացի տրամադրում

Մինչև 7 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)

Այլ Տեղեկատվություններ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
Վաղաժամկետ Մարում
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
Զգուշացումներ և Տուգանքներ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի
  0,13%-ի չափով:
 • Մարման ժամանակացույցով սահմանված վճարման ժամկետները խախտելու դեպքում պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը վարկի գումարի նկատմամբ կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.

որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Հաշվարկի օրինակ

Loan Վարկի գումար

1 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

9 ամիս

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

9%

Վարկի սպասարկման վճար

0%

Վարկի տրամադրման վճար

3.5%

Վարկի մարում

3 ամիս՝ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ
6 ամիս՝ արտոնյալ ժամանակաշրջան

Վարկի տրամադրման օր

03 փետրվարի, 2020թ.

Վարկի առաջին մարման օր

03 մարտի, 2020թ.

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

19,27%

 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾառայությունԾառայությունը Մատուցող Պետական Մարմին, Համագործակցող կազմակերպություն Ծառայության Վճար

Գրավի պայմանագրի վավերացում

ՀՀ նոտարական գրասենյակներ

3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

500 – 10 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

2 000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ

3 000 ՀՀ դրամ

Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում)

ՀՀ բանկեր

Յուրաքանյուր փոխանցման համար 300 ՀՀ դրամ

Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից

«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ

Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Երևան

Գործընկեր

Հասցե

«Ագրոբեսթ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փող. 1/4

«ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 214

«Օջախ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 9

Արագածոտնի մարզ

Գործընկեր

Հասցե

«Մոտոբլոկ» ՍՊԸ

գ. Պռոշյան, Չաուշի 1/55

Արարատնի մարզ

Գործընկեր

Հասցե

«Մեծ Պարտեզ»

ք. Արտաշատ, 23 փող. 70ա Նոր Խարբերդ համայնք, 29 փող. 2

«Ագրիմատկո–Արմենիա» ՍՊԸ

ք. Արտաշատ, Մարշալ Բաղրամյան 63

ԱՁ Անդրանիկ Սիմոնյան

ք. Վեդի, Արարատյան 41/11

ԱՁ Գարիկ Մելիքսեթյան

գ․ Գետափնյա, 1-ին փող. 1/1

ԱՁ Նոյեմզար Հայրապետյան

գ. Դիմիտրով, Արտաշատյան խճ. 32/1

«Խոր Վիրապ» ՍՊԸ

գ. Փոքր Վեդի, Մ. Հարությունյան 18

ԱՁ Տերտերյան Սամվել

գ. Փոքր Վեդի, Արաբոյի 22/1

Արմավիրիր մարզ

Գործընկեր

Հասցե

«Ագրոբեսթ» ՍՊԸ

ք. Արմավիր, Երևանյան 2/3 Գեղանիստ համայնք, 11 փող.

ԱՁ Արտավազդ Իվանյան Կարենի

ք. Արմավիր, Երևանյան 4/15

«Հիդրոպոնիկ գրին ֆիդ» ՍՊԸ

ք. Վաղարշապատ, Արարատյան 33

ԱՁ Պատվական Մազմանյան

գ. Մյասնիկյան, Երևանյան 39

«Սապսան Թրեյդ» ՍՊԸ

գ. Նորապատ, 9 փող. 3

«Ագրիմատկո–Արմենիա» ՍՊԸ

գ. Նորապատ, 5 փող. 1/3

ԱՁ Կարեն Սարիբեկյան

գ. Նորապատ, 5 փող. 1/15

«Ագրոլայն» ՍՊԸ

գ․ Ակնաշեն

ԱՁ Ասլանյան Մուշեղ

գ. Ոսկեհատ, 1 փող․ 26

ԱՁ Խաչատուրյան Եսայի

գ. Արտիմեդ, Ակսել Բակունցի 45

ԱՁ Աթոյան Մելինե

գ. Արտիմեդ, Չարենցի 35

ԱՁ Աբգարյան Սարգիս

գ. Աղավնատուն, Ռ․ Ավագյան 21

«Մաքս շին» ՍՊԸ

գ. Պտղունք, Երևան-Էջմիածին խճ․ 12

Գեղարքունիքի մարզ

Գործընկեր

Հասցե

ԱՁ Արսեն Գասպարյան Համլետի

ք. Սևան, Գրիբոյեդովի 3/20

ԱՁ Վրեժ Բաղդասարյան

գ. Խաչաղբյուր, 4 փող. 19

Լոռու մարզ

Գործընկեր

Հասցե

ԱՁ Գարիկ Ղազարյան Յուրիկի

ք․ Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 22

ԱՁ Արման Միքայելյան Հենրիկի

ք․ Սպիտակ, Ալեք Մանուկյան 7բ

ԱՁ Ռուբեն Հարությունյան Շվերնիկի

ք․ Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան փող

ԱՁ Ռուբիկ Բոյախչյան Գագիկի

ք․ Սպիտակ, Պանրագործների 4

ԱՁ Ալբերտ Պալյան Սմբատի

գ. Մեծ Պարնի (գազալցակայանի հարևանությամբ)

«Եվրոթրեյդ» ՍՊԸ

ք. Ստեփանավան, Կամոյի 62

ԱՁ Գևորգ Ասրյան Ալբերտի

ք. Ստեփանավան, Թումանյան 29

ԱՁ Դավիթ Թորոսյան

ք. Վանաձոր, Լազյան 43դ

ԱՁ Աննա Մարտիրոսյան

ք. Վանաձոր, Թումանյան 16

ԱՁ Տաթևիկ Մալումյա

ք. Վանաձոր, Մոսկովյան 23ա

ԱՁ Գոռ Սաղումյան

ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 110ա

ԱՁ Գարիկ Մելիքսեթյան

գ. Շնող, 3 փող. 29

«Ապար–Արս» ՍՊԸ

գ. Օձուն, 5 փող. 44/1 (Ալավերդի-Ստեփանավան մայրուղի)

«Մանես Շին» ՍՊԸ

ք. Ալավերդի, Թումանյան 6

«Չինվան» ՍՊԸ

ք․ Վանաձոր,Շիրակի խճ.2

Կոտայքի մարզ

Գործընկեր

Հասցե

ԱՁ Նելսոն Ստեփանյան

ք. Աբովյան, Էդ. Պետրոսյան 1/27/2

«ՕՌՎԱԿՕ» ՓԲԸ

ք․ Աբովյան, Էդ․ Պետրոսյան 1/29/10

ԱՁ Արշակյան Գառնիկ

գ. Գառնի, Մամիկոնյան 1

Շիրակի մարզ

Գործընկեր

Adress

ԱՁ Դավիթ Իգիթյան

ք․ Արթիկ, Անկախության 32/1

ԱՁ Դավիթ Թորոսյան Սերյոժայի

ք. Գյումրի, Տերյան 77/11

«Ագրիմատկո–Հայաստան» ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Երևանյան խճ. 101/1

ԱՁ Տիգրան Զաքարյան

ք. Գյումրի, Ավտոկայան 15

Սյունիքի մարզ

Գործընկեր

Հասցե

ԱՁ Արմեն Սուջոյան

ք. Գորիս, Արցախյան խճ. 7/2.3

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.-ի փետրվարի 21-ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ի Վարչության 11.02.2022թ.-ի թիվ 16/2022 որոշման

Հաճախորդի պատմություն

“Վարկի այս տեսակն ինձ համար իսկական օրհնություն է: Ամեն անգամ, երբ ինձ անհրաժեշտ է գյուղատնտեսական տեխնիկա և պարարտանյութ, ես կարող եմ դրանք ձեռք բերել մոտակա խանութից առանց մեծ ջանքերի, և ամենալավն այն է, որ դա արագ գործընթաց է ՝ նվազագույն թղթաբանությամբ։” – Վալերիկ

Հաճախ տրվող հարցեր

Պահանջվող փաստաթղթերը ներառում են անձնագիր, աշխատանքի հաստատման փաստաթուղթ և/կամ այլ եկամտի ապացույց:

Այո, Դուք կարող եք։ Բավական է լինել ՀՀ-ում գրանցված անհատ ձեռնարկատեր կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձ։

Ամբողջ գործընթացը կարող է տևել մինչև 3 աշխատանքային օր։

Այո, Դուք կարող եք վաղաժամկետ մարել ձեր վարկը առանց տույժերի։

«Բերրի«» վարկային գործընկերների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել մեր կայքում կամ անցնելով հետևյալ հղումով:

Մենք միշտ սպասում ենք Ձեր զանգին

Մուտքագրեք Ձեր հեռախոսահամարը հետզանգ ստանալու համար